Semalt hünärmeni: Uly maglumatlar analitikasy we näme üçin möhüm

Onlaýn ýagdaýda üstünlik gazanmak üçin traffik, munuň üçin ýokary hilli traffik gerek. Baglanyşyňyza basýan we satyn almak üçin ýa-da CTA düwmesine basýan myhmanlar. Gözleg motory optimizasiýasy (SEO) Sosial media marketing (SMM) bilen bilelikde onlaýn üstünlik gazanmak isleýän telekeçiler üçin bu tapmany mukdar taýdan çözmäge synanyşýar. Uly wagt kärhanalary onlaýn satuwy köpeltmekde bu usuly ulanmak arkaly köp girdeji gazanyp bildiler.

Igor Gamanenko, müşderi üstünlik Semalt , online iş gülläp etmek üçin Facebook bildirişler ulanmak nähili gizlin ýüze çykarýandyr.

Trafigi öwürmek üçin öňdebaryjylar gerek. Sosial media kanaly hökmünde “Facebook”, dünýädäki taýýar we islegli müşderilere höwes döretmäge kömek edip biler. Şeýle-de bolsa, elektron söwda web sahypalaryny açýan adamlar muny “Facebook” -da nädip etmelidigi bilen gyzyklanyp bilerler. “Facebook” bilen onlaýn marketing kampaniýasy şulary öz içine alýar:

  • 1. Facebook mahabatlary. “Facebook” mahabaty, saýlan ýerleriňizde köp adama ýetmegiň belli bir usulydyr. Ilki bilen, mahabatlar gönüden-göni saýlan ýeriňizdäki adamlara gidýän ýerlerde maksatly mahabatlar mümkin. Bu täjirçilik, demografiki maglumatlar we ş.m. ýaly süzgüçlerden peýdalanyp düzülip bilner. Şeýle hem, “Facebook” mahabatlaryny ulanyp, yzarlaýjylary göçürip alyp, maksatly geografiki sebitlerde başga-da köp adamyň sanawyny döredip bolýar.
  • 2. Mazmuny ýerleşdirmek. SEO esasy sözler we mazmun hakda. “Facebook” -da mazmuny web sahypaňyzyň reýtingini ýokarlandyrjak derejede ýerleşdirmegiň köp usuly bar. Iň esasy zat, web sahypaňyzy geljekki müşderi bolup biljek adamlary öňe sürýär. Mundan başga-da, mazmunyň bölegi hasaplanýan suratlary we wideolary ýükläp bolýar. 2017-nji ýylyň ýanwar aýyndaky täzelenişde, Google ulanyjylaryň tejribesiniň we mazmunynyň web sahypalarynyň tertipleşdirilmeginiň usullaryndan biridigini mälim etdi.
  • 3. Paýlaşmak. “Facebook” -da mazmun paýlaşmak mümkinçiligi bar. Paýlaşylan mazmun, web sahypalarynyň sanawyna kömek edýän gözleg motory algoritmleriniň hil baglanyşyklary hasaplanýar. Mazmun alyş-çalşygy arkaly, elektron söwda web sahypalary, mazmunyň ähmiýeti üstünlikli bolansoň, Facebookdaky SEO faktorlaryňyzy güýçlendirip, abraý gazandyrýar. Şeýle hem, hakyky müşderi hökmünde öwrülen müşderileriň hil taýdan öňdebaryjylaryny alyp bilersiňiz.
  • 4. Çagyryş-hereket düwmesini goşmak bilen. “Facebook” -da mahabatlandyrýan önümiňiziň ýa-da web sahypaňyzyň janköýer sahypasyna CTA düwmesini goşmak mümkin. Mysal üçin, muny etmegiň bir usuly düwmäni goşmak aýratynlygyny ulanmakdyr. Bu menýudan häzir dükan, satyn almak, abuna ýazylmak we başga-da köp düwme ýaly köp düwme goşup bilersiňiz. Bu CTA düwmesi, gyzyklanýan adama e-poçta ýa-da başga şahsy maglumatlary bermäge itergi berip biler, şonuň üçin e-poçta sanawyňyzdan öňdebaryjy zatlary döretmäge kömek edip biler.

Netije

Onlaýn işiňizde üstünlik gazanmak isleýän bolsaňyz, onlaýn işiňiz üçin öňdebaryjy zatlar hökmanydyr. Köp üstünlikli onlaýn marketing kampaniýalarynda, SEO we Sosial Media marketing, ygtybarly onlaýn marka barlygyny döretmekde möhüm rol oýnaýar. Netijede, “Facebook” ulanmak üçin gymmatly marketing guralydyr. “Facebook” -da kampaniýaňyzy wagyz etmek bilen gyzyklanýan köp adam bilen habarlaşmaga kömek edip biljek köp aýratynlyk bar. Bu gollanmany ulanyp, marketing kampaniýaňyzy bu “Facebook” aýratynlyklary bilen enjamlaşdyryp bilersiňiz we maksatlaryňyza ýetýändigini görüp bilersiňiz.

mass gmail